SINCE24 Interior

SINCE24 สามารถรองรับโครงการตกแต่ง ภายในได้ในทุกประเภทและทุกขนาดโครงการ เรามีประสบการณ์การดูแลควบคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องใช้การบริหารงานและการควมคุมคุณภาพท่ีมีความละเอียดเป็นอย่างสูงโดยเฉพาะพื้นที่โครงการตกแต่งภายใน พื้นท่ีสาธารณะท่ีมีขนาดใหญ่ที่มีลักษณะการใช้สอยเฉพาะตัว เช่น โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สําานักงาน หรือ พิพิธภัณฑ์

SINCE24 Commercial

ไม่เพียงแต่โครงการตกแต่งภายในขนาดใหญ่เท่านั้น เรายังเปิดให้บริการงานตกแต่งขนาดเล็กถึงกลาง อย่างร้านค้า ร้านอาหาร หรือธนาคาร เพื่อเป็นส่วนเติมเต็มในการสร้างพื้นที่หน้าร้านของแบรนด์ต่างๆให้มีชีวิต โดยดําาเนินการภายใต้ความเคารพในรายละเอียดทางการออกแบบที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแบรนด์นั้นๆ

Since 24 Living

การตกแต่งภายในประเภทพื้นที่พักอาศัยเป็นอีกหนึ่งบริการที่เรา SINCE24 รองรับเเละให้ความสําคัญในรายละเอียดของพื้นที่โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ และออกแบบพื้นที่ให้ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยไปจนถึงการเลือกสรรวัสดุท่ีเป็นมิตรต่อสุขภาพเพื่อส่งต่อพื้นที่บ้านที่ทั้งสวยงามและมีความยั่งยืนแก่ผู้อยู่อาศัยทุกคน